Examen pentru obţinerea atestatului de studii complementare : OZONOTERAPIA IN PRACTICA MEDICALA . Sesiunea 08 noiembrie – 15 decembrie 2023

In atentia membrilor SSROOT care au promovat cele doua editii ale Cursului de Atestat organizat de UMF Craiova in 2023 .

Ministerul Sănătăţii organizează în perioada 08 noiembrie-15 decembrie 2023 sesiune de examen pentru obţinerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici stomatologi şi farmacişti.

Pentru această sesiune pot depune dosare de înscriere candidaţii care finalizează până la data de 30 septembrie 2023 pregătirea teoretică şi practică efectuată în vederea obţinerii atestatelor de studii complementare, în condiţiile prevăzute de Ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare.

Examenele se vor desfăşura în centrele universitare medicale acreditate de Ministerul Sănătăţii, în care s-a efectuat pregătirea.

La fiecare probă de examen, candidații trebuie să obțină nota minimă de promovare, cu excepţia probelor de examen pentru care sunt precizate alte condiţii minime de promovare (calificativ admis/respins). În cazul în care la una din probele de examen nu se obţine nota minimă de promovare, candidatul este declarat nepromovat. Media finală minimă de promovare a examenului pentru obţinerea atestatelor de studii complementare este 7,00.

Înscrierea candidaţilor în vederea susținerii acestor examene se va face în perioada 09-20 octombrie 2023 inclusiv .

Examenul, după caz, va consta din minimum două probe:

– probă scrisă ( test grila 30 intrebari)

– probă practică

Conform prevederilor curriculare ale atestatului .

DOSARELE DE EXAMEN PENTRU TOATE CATEGORIILE DE ATESTATE VOR CUPRINDE:

· cerere de înscriere tip, disponibilă pe pagina web a Ministerului Sănătății și a Direcțiilor de sănătate publică prin care se face înscrierea candidaților, începând cu data de 06 octombrie 2023;

· copia diplomei de licență obținută ca medic;

· copia certificatului de medic specialist sau primar;

· copia Certificatului de Membru al organizaţiei profesionale de profil, cu viza valabilă pentru anul în curs, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

· copia actului de identitate (BI/CI), în termen de valabilitate;

· copii ale documentelor de schimbare a numelui (dacă este cazul);

· copii ale certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de pregătire, efectuate în vederea formării pentru atestatul solicitat, eliberate de autorităţile competente, conform prevederilor precizate la punctul corespunzător atestatului respectiv.

· adeverinţe sau caracterizări care să ateste efectuarea stagiilor practice şi a numărului de examinări prevăzute pentru fiecare tip de atestat (unde este cazul);

· chitanţa de plată a taxei de 410 lei, achitată pe numele candidatului prin mandat poştal sau O.P., în contul IBAN nr. RO36TREZ70020E365000XXXX, CUI 4266456, ATCP (Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti), beneficiar Ministerul Sănătăţii, adresa: str. Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector 1, Bucureşti, cod: 010024. La locul pentru corespondenţă se va menţiona Taxa participare examen atestate.

Listele candidaţilor al căror dosar de înscriere este admis, precum şi preşedintele de comisie, locul, data şi ora de prezentare la examen, se vor afişa la data de 06 noiembrie 2023 pe site-ul Ministerului Sănătăţii www.ms.ro la rubrica – Specialiști-Concursuri şi examene naționale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

STR. STIRBEI VODA 94, Bucuresti, Sector 1, Cod postal 010118

Contact

Contact

0721674272

Email Us at

Email Us at

emilvancea@yahoo.com

Register

Register

Become a Member